سلول های زندان در کشور نروژ اغلب خصوصی و انفرادی هستند. این سلولها دارای وسایل رفاهی هستند که در فضاهای دیگر یاقت نمی شوند.  نروژی ها باور دارند که هدف اصلی زندانها توانبخشی زندانیان است.