در این پست چند نمونه تصاویر از شیت هایی با در نظر گرفتن مبانی نکات اقلیمی به صورت گرافیکی برای نقاط مختلف آورده شده است.


نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم معتدل و مرطوبنکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم سرد و کوهستانی


نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک


پایان مطلب.