پروژه بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی گلدشتاین ساد در گروه معمار98 تهیه شده است.

این پروژه در قالب یک پاورپوینت در 51 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب:

 • فرانک گهری  ........................................................   4
 • معرفی پروژه  ........................................................  6
 • سایت پروژه  .........................................................  7
 • کانسپت  .............................................................  8
 • دسترسی  ...........................................................  9
 • مسیر سواره  .....................................................    12
 • ورودی  (پیاده)  .....................................................  13
 • جزئیات ورودی راهروی برجسته  ..............................   14
 • پارکینگ  .............................................................   15
 • فضای سبز  .........................................................   16
 • سازماندهی بلوک ها .............................................  18
 • ویژگی های کالبدی ................................................  19
 • رنگ  .................................................................... 22
 • مصالح  ...............................................................   23
 • خط آسمان  .........................................................   25
 • پلان کلی   ..........................................................   26
 • پلان فضاها  ..........................................................  27
 • بررسی پلان همکف   .............................................  28
 • پلان (بلوک 1)  .....................................................   33
 • پلان (بلوک 2)  .....................................................   34
 • پلان (بلوک 3)  .....................................................   35
 • پلان (بلوک 4) ......................................................   36
 • پلان (بلوک 5)  ......................................................  37
 • پلان (بلوک 6)  .....................................................   38
 • پلان (بلوک 7)  .....................................................   39
 • پلان (بلوک 8)  .....................................................   40
 • تصاویر داخلی و خارجی  .........................................  41

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


اطلاعات کامل مجتمع مسکونی گلدشتاین ساد-پاورپوینت آماده وکامل بررسی مجتمع گلدشتاین فرانکفورت-دانلود پروژه آماده وکامل بررسی گلدشتاین-فرانکفورت آلمانپلان ونقشه و نما وبرش وتصاویرمجتمع مسکونی گلدشتاین ساد-نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی گلدشتاین ساد-تتحلیل روباط و دیاگرامها در مجتمع گلدشتاین ساد-طرح5 مجتمع مسکونی(goldstein sud)-گلدشتاین ساد وبررسی مجتمع مسکونی نمونه خارجی-نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی خارج ازکشور وگلدشتاین ساد-دسترسیها وپارکینگ ومصالح و رنگ مجتمع گلدشتاین ساد - خرید و تهیه و دانلود پروژه بررسی گلدشتاین ساد - طرح معماری+طرح5+مجتمع مسکونی+گلدشتاین ساد - بررسی نمونه های تطبیقی خارجی مجتمع های مسکونی ساد - دانلود پروژه پورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع گلشتاین ساد فرانکفورت